Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.
Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Vážení investoři,
cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám – investorům do fondů pod správou Art of Finance investiční společnost, a.s. (dále jen jako AOFIS) základní informace k problematice zjišťování daňových informací zjišťovaných AOFIS při zahájení a v průběhu obchodního vztahu.

Common Reporting Standard (CRS)

Do české legislativy (zákon č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní) byla s účinností od 6.4.2016 implementována směrnice č. 2014/107/EU. Navržený český zákon reaguje na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu, který spolu s modelem dohody příslušných orgánů tvoří tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS).
Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých investorů. Na základě těchto zjištění jsou finanční instituce povinny v případě investorů, daňových rezidentů z většiny cizích států, oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních investorech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016). Zejména se jedná o identifikaci investora včetně daňového identifikačního čísla, informace o zůstatcích na účtech a informace o příjmech vyplacených na tento účet (např. úrok, dividenda, příjem z prodeje cenných papírů). Český finanční úřad tyto informace dále předá správcům daně příslušných států.
Obdobným způsobem postupují i zahraniční finanční instituce v účastnících se státech, tj. informace o českých daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, jsou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých daňových rezidentů.
AOFIS zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem „Prohlášení o daňovém domicilu“ investora, ve kterém investor potvrdí zemi své daňové rezidence. V případě daňových nerezidentů uvede investor i své daňové identifikační číslo.
Sběr prohlášení se primárně týká investorů uzavírajících s AOFIS novou smlouvu o úpisu. Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících investorů. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u investora nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země, bude vyžadováno pouze jednou).

Forein Account Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA je zákon Spojených států amerických z roku 2009, který požaduje, aby zahraniční finanční instituce zjišťovaly a prostřednictvím národního finančního úřadu (v případě ČR se jedná o Specializovaný finanční úřad) informovat americký daňový úřad Internal Revenue Services (IRS) o účtech, které vedou pro americké osoby (jinak též jako US osoby). Účelem FATCA je stejně jako u CRS předcházet a odkrýt daňové úniky amerických daňových poplatníků v zahraničí.

CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Na základě výše uvedeného zákona č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní a mezivládní Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act jsou AOFISEM u nových, ale i stávajících investorů identifikovány americké osoby. S případnými americkými investory jsou poté doplňovány dokumentační podklady nutné k dodržení AOFIS pravidel, tedy zejména potvrzení vybraných amerických daňových formulářů W-9 (v případě investora - americké osoby), W8-BEN nebo W8-BEN-E. Ověření statusu investora pro účely FATCA se současně provádí prostřednictvím k potvrzením Prohlášení o daňovém domicilu investora, které se předkládá i pro účely CRS.

Sdělení klíčových informací - KID

Odkaz na dokument Sdělení klíčových informací (KID) fondů ve správě AOFIS najdete ZDE

Administrátorem Společnosti je společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040.

Chcete vědět další informace?

Kontaktujte nás.

Naše strategie je zaměřena na středoevropské měnové trhy a globální akciové trhy

Kontakty

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Rohan Business Centre

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

267 997 718
info@aofis.cz