Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona.
Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Vážení investoři,
cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám – investorům do fondů pod správou Art of Finance investiční společnost, a.s. (dále jen jako AOFIS) základní informace k problematice zjišťování daňových informací zjišťovaných AOFIS při zahájení a v průběhu obchodního vztahu.

Common Reporting Standard (CRS)

Do české legislativy (zákon č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní) byla s účinností od 6.4.2016 implementována směrnice č. 2014/107/EU. Navržený český zákon reaguje na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu, který spolu s modelem dohody příslušných orgánů tvoří tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS).
Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých investorů. Na základě těchto zjištění jsou finanční instituce povinny v případě investorů, daňových rezidentů z většiny cizích států, oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních investorech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016). Zejména se jedná o identifikaci investora včetně daňového identifikačního čísla, informace o zůstatcích na účtech a informace o příjmech vyplacených na tento účet (např. úrok, dividenda, příjem z prodeje cenných papírů). Český finanční úřad tyto informace dále předá správcům daně příslušných států.
Obdobným způsobem postupují i zahraniční finanční instituce v účastnících se státech, tj. informace o českých daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, jsou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých daňových rezidentů.
AOFIS zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem „Prohlášení o daňovém domicilu“ investora, ve kterém investor potvrdí zemi své daňové rezidence. V případě daňových nerezidentů uvede investor i své daňové identifikační číslo.
Sběr prohlášení se primárně týká investorů uzavírajících s AOFIS novou smlouvu o úpisu. Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících investorů. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u investora nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země, bude vyžadováno pouze jednou).

Forein Account Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA je zákon Spojených států amerických z roku 2009, který požaduje, aby zahraniční finanční instituce zjišťovaly a prostřednictvím národního finančního úřadu (v případě ČR se jedná o Specializovaný finanční úřad) informovat americký daňový úřad Internal Revenue Services (IRS) o účtech, které vedou pro americké osoby (jinak též jako US osoby). Účelem FATCA je stejně jako u CRS předcházet a odkrýt daňové úniky amerických daňových poplatníků v zahraničí.

CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Na základě výše uvedeného zákona č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní a mezivládní Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act jsou AOFISEM u nových, ale i stávajících investorů identifikovány americké osoby. S případnými americkými investory jsou poté doplňovány dokumentační podklady nutné k dodržení AOFIS pravidel, tedy zejména potvrzení vybraných amerických daňových formulářů W-9 (v případě investora - americké osoby), W8-BEN nebo W8-BEN-E. Ověření statusu investora pro účely FATCA se současně provádí prostřednictvím k potvrzením Prohlášení o daňovém domicilu investora, které se předkládá i pro účely CRS.

Sdělení klíčových informací - KID

Odkaz na dokument Sdělení klíčových informací (KID) fondů ve správě AOFIS najdete ZDE

 

Chcete vědět další informace?

Kontaktujte nás.

Naše strategie je zaměřena na středoevropské měnové trhy na pozadí jejich konvergence k Eurozóně

Kontakty

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Rohan Business Centre

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

267 997 718
info@aofis.cz