Fondy obhospodařované Art of Finance investiční společností, a.s. (dále jen „Společnost“) je od 1. ledna 2018 možné nabízet pouze profesionálním zákazníkům (dle definice profesionálního zákazníka § 2a, resp. profesionálního zákazníka na žádost § 2b zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů).

Společnost v této souvislosti upozorňuje, že přeřazení do kategorie profesionální zákazník je spojeno se ztrátou dosavadní míry ochrany a úrovně zacházení jako s neprofesionálním zákazníkem. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „PRIIPs“), je Společnost povinna Klientovi poskytnout ve vztahu k podílovým listům emitovaným Podílovými fondy klíčové informace obsahující informace dle čl. 8 odst. 3 PRIIPs[1]. Sdělení klíčových informací má mj. obsahovat typové vymezení investora, pro kterého je daný produkt určen, rizikový a výnosový profil produktu, náklady produktu a informaci o kontaktech, na které lze směrovat stížnosti investorů. Tyto informace musejí být poskytnuty v dostatečném předstihu předtím, než se pro ně jakákoli smlouva nebo nabídka týkající se tohoto produktu stane závaznou (čl. 13 odst. 1 nařízení PRIIPs) a vypracovat a uveřejnit klíčové informace předtím, než se tento produkt začne nabízet retailovým investorům (čl. 5 odst. 1 nařízení PRIIPs). Společnost však nemá povinnost poskytnout klíčové informace ve vztahu k podílovým listům emitovaným podílovými fondy profesionálním zákazníkům, ani povinnost je vypracovat a uveřejnit.

 

Chcete vědět další informace?

Kontaktujte nás.

Naše strategie je zaměřena na středoevropské měnové trhy na pozadí jejich konvergence k Eurozóně

Kontakty

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Rohan Business Centre

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

267 997 718
info@aofis.cz